Bestil tid
Ring i dag på telefon
45 93 08 43

Persondatapolitik

Hvordan indsamler Lyngby Kiropraktik personoplysninger og til hvilket formål?

Første gang du møder til en aftale i klinikken vil vi bede dig udfylde et samtykke (som tidligere beskrevet under specialer) og eventuelt udfylde et spørgeskema med dine almindelige personoplysninger og helbredsoplysninger.

Ved konsultation af behandler, vil behandleren gennemgå årsag for henvendelse og oplysninger relevant for forløbet. Behandleren vil oftest udføre en undersøgelse, behandling, lægge en plan og oplyse dig om forhold relevant for din henvendelse. Vi er forpligtet til at føre journal jf sundhedslovgivning (herunder autorisationslovens kap. 6 og journalbekendtgørelsen).

Disse oplysninger indfører vi i vores elektroniske journalsystem. De helbredsmæssige oplysninger vi noterer om dig baseres altså udelukkende på oplysninger givet af dig. Ifølge sundhedsloven er vi pålagt at opbevare din journal sikkert og fortroligt i mindst 10 år jf journalbekendtgørelsens §15, stk 1.

Vi udleverer ikke dine personoplysninger uden dit samtykke.
 Af sikkerhedsmæssige årsager, beder vi dig om selv at afhente din journal i klinikken, hvis du ønsker denne udleveret, så dine personfølsomme oplysninger sikres bedst muligt. Husk identifikation.

Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk 1, litra b og f.

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark eller anvender en forsikring, har du ved tilsagn om at vi skal indberette hertil, givet dit samtykke til, at vi må videregive de oplysninger, der kræves for at få tilskud eller dækning for behandling.

Dine rettigheder 

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.
Reglerne om indsigt findes i § 31, om indsigelse i § 35 og om mulighed for sletning af urigtige og vildledende oplysninger i § 37. Du har til enhver tid muligt for at trække din tilladelse/samtykke tilbage, jævnfør lovens § 38. For yderligere oplysning henvises til Datatilsynets Persondataloven.

Rettighederne er som følger:

  • Du har ret til at få indsigt i din journal, hvilket vil sige, at du har ret til at få den udleveret.
  • Du har ret til at få berigtiget urigtige oplysninger i din journal.
  • Du har ret til at få overført din journal til en anden kiropraktor, læge eller anden sundhedsperson.
  • Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke.
  • Ifølge sundhedsloven har du ikke ret til at få slettet din journal.
  • Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger

Lyngby Kiropraktik beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere og samarbejdspartnere, der behandler persondata.Vi kontrollerer vores faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab laver leverandøren af vores elektroniske journalsystem løbende backup af journaldata. Al data vedrørende patienter søges lagret samlet i det elektroniske journalsystem. Der laves backup af øvrigt data i klinikken.I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet, så hurtigt som muligt.

Cookies 

Vores websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger og udføre statistik. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Lyngby Kiropraktiks behandling af personoplysninger kan du henvende dig skriftligt til:

Lyngby Kiropraktik, Lyngby Storcenter 206,2., 2800 Kgs Lyngby  
Mail: info@lyngby-kiropraktik.dk 

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på 
www.datatilsynet.dk.

Kiropraktorer er ligesom andet sundhedspersonale, omfattet af Patienterstatningen, hvorefter skader, der måtte opstå hos kiropraktorer er dækket efter lov om patientforsikring.
Ønsker du som patient at klage over den behandling du har modtaget eller søge erstatning, kan man henvende sig til Styrelsen For Patientsikkerhed på 
www.stps.dkØnsker man at søge om erstatning, kan man rette henvendelse til Patienterstatningen på www.pebl.dk. En utilsigtet hændelse indrapporteres til Dansk Patient Sikkerheds Database via www.dpsd.dk/rapportering.

Kontakt os i dag
Lyngby Kiropraktik
Lyngby Storcenter 206, 2.
2800 Kgs. Lyngby
Telefon: 45 93 08 43
Emne?:
*
Evt. besked:
 
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Lyngby Kiropraktik | Lyngby Storcenter 206, 2. | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf.: 45 93 08 43